Skip to content

Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 Horizon is een netwerkorganisatie van zelfstandige professionals, gevestigd te Almelo en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 66.08.98.59, btw-nummer NL001581980B10.                               
1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Horizon of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Horizon valt.
1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Horizon.


2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Horizon met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


3. Offerte & opdracht
3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt Horizon een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Horizon en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen.
3.2 Indien Horizon en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Horizon, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld.


4. Annulering
4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Horizon niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Horizon kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datum wijziging gemoeid zijn.
4.3 Indien Horizon bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Horizon gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


5. Betaling
5.1 Horizon zendt opdrachtgever een factuur vooraf de betreffende training plaatsvindt. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Horizon, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Horizon is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Horizon redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.
5.3 Indien een betalingsregeling gewenst en akkoord is door zowel Horizon als de klant gelden de individueel gemaakte afspraken.


6. Auteursrecht
6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Horizon. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van Horizon en onder duidelijke bronvermelding.


7. Aansprakelijkheid
7.1 Horizon verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Horizon door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Horizon slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Horizon.
7.2 Horizon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Horizon.
7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Horizon voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
7.4 Horizon is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van Horizon is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Horizon wordt uitbetaald.
7.6 Horizon zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.


8. Vertrouwelijkheid
8.1 Horizon behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
8.2 Horizon staat persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.


9. Toegankelijkheid en bereikbaarheid
9.1 Horizon streeft ernaar om alle niet inhoudelijke vragen omtrent trainingen binnen een week af te handelen. Horizon is tijdens kantooruren en tijdens trainingen bereikbaar via het email-adres en telefoonnummer genoemd in de afspraken.
9.2 Na elke trainingsdag wordt er in groepsverband geëvalueerd en vullen deelnemers anoniem een evaluatieformulier in.
9.3 Elke trainer van Horizon is verplicht zich te houden aan de geheimhoudingsplicht zoals ondertekend is bij aanvang van de werkrelatie.

10. Klachten
10.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Horizon, Hofkampstraat 49, 7607 NC Almelo.
10.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever
10.3 De procedure m.b.t. tot klachten: De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Op de klacht zal binnen 4 weken gereageerd worden. Klachten en wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd.

Download hier onze Algemene Voorwaarden.